...

عقلم می گه برو و در آن واحد می گه بمون.

گیج شدم که پای احساسم رو بکشم وسط یا نه؟

/ 2 نظر / 22 بازدید

عقل به ماندن می خواند و عشق به رفتن... و این هر دو خداوند آفریده تا وجود انسان در آوارگی و حیرت میان عقل و عشق معنا شود

با عقل آب عشق به یک جو نمی رود بیچاره من که ساخته از آب و آتشم